Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je dokument koji pravno lice mora da ima. Njegova izrada je propisana Zakonom o privatnom obezbeđenju, odnosno, izmenama i dopunama Zakona. Prema članu 3. Uredbe o obavezno obezbeđenim objektima procena rizika je obavezna. I to je ustvari „analiza i ocena u zaštiti lica, imovine i poslovanja“. U članu 34. navedeni Zakon propisuje da se „planiranje sistema tehničke zaštite vrši na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Izradjuje je pravno ili fizičko lice sa odgovarajućom licencom, u skladu sa ovim Zakonom“. Dakle, prvi korak na putu izgradnje sistema bezbednosti je procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Predstavlja analizu stanja u jednom poslovnom sistemu na osnovu koje se gradi strategija zaštite preduzeća i mobilišu neophodni bezbednosni resursi.

Pravna lica su u obavezi da Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ažuriraju periodično. A najmanje jednom u tri godine. Za neposedovanje i neažuriranje Akta o proceni rizika predviđene su novčane kazne. Pravna lica koja koriste usluge bilo koje zaštite (fizička ili tehnička), je u obavezi da izradi Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja. Osim mikro pravnih lica i preduzetnika, kao i pravna lica koja spadaju u obavezno obezbedjene objekte u skladu sa Uredbom o obaveznom obezbeđenim objektima. Korisnik i davaoc usluga ne mogu da potpišu ugovor kojim se ugovara manji nivo usluga obezbeđenja od onih koji su propisani Aktom o proceni rizika kada je procena obavezna u skladu sa zakonom.

Procena rizika o zaštiti lica, imovine i poslovanja

Procena rizika o zaštiti lica, imovine i poslovanja u najširem smislu podrazumeva, pored analize stanja bezbednosti organizacije, proveru funkcionalnosti i efikasnosti svih elemenata koji čine sistem zaštite. U tako složenom procesu neophodno je da organizacija angažujem tim licenciranih menadžera. Ovaj tim, osim standardne metodologije primenjuje i simulaciju negativnih scenarija. Sve u cilju provere efikasnosti sistema. Takodje zaštite i utvrđivanja tačaka ranjivosti sistema gde se trebaju obaviti unapređenja i promene. Cilj procene rizika je prevencija neželjenog događaja kroz upravljanje rizicima.

Ovo je prioritetna konsultantska aktivnost. A Akt o proceni rizika o zaštiti lica, imovine i poslovanja predstavlja primarni dokument u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Kao i Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava. Iz kog proizlazi plan fizičkog i sistema tehničke zaštite. Kao i projekat sistema tehničkog obezbeđenja i obaveznog održavanja sistema za tehničku zaštitu.

Akt procene rizika o zaštiti lica, imovine i poslovanja se vrši po zahtevima i na način propisan važećim srpskim standardom SRPS A.L2.003 (Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika) obrađuje više grupa rizika u organizaciji i to: procenu rizika opštih poslovnih aktivnosti, rizika po bezbednost i zdravlje na radu, pravnih rizika, rizika od protivpravnog delovanja, rizika od požara, rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, rizika od eksplozija, rizika od neusaglašenosti sa standardima, rizika po životnu sredinu, rizika u upravljanju ljudskim resursima, rizika u oblasti informaciono-komunikaciono-telekomunikacionih (IKT) sistema.

Uredba o obavezno obezbeđenim objektima kao i Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava bliže definišu obaveze privrednih društava shodno Zakonu o privatnom obezbeđenju i uvode obavezu izrade procene rizika pre postavljanja sistema fizičke i tehničke zaštite.